HAPPY NEW YEAR !!!

Beste bezoekers van deze site,

Ondanks het feit dat ik nauwelijks of geen tijd aan deze site kan besteden laten de statistieken zien dat er nog zeer regelmatig een bezoek gebracht wordt en er veel gezocht wordt naar informatie over terugkeren naar Nederland. Informatie is er genoeg als je weet waar je moet zoeken!
Daar kunnen we elkaar toch bij helpen?

Wat heeft jou geholpen bij terugkeer of tijdens je verblijf in het buitenland? Een website, een boek, een organisatie, een FB groep?

Stuur je tips en links door en ik plaats ze binnen 24 uur op de site. Ook blogs en ervaringsverhalen zijn meer dan welkom.

Ik wens jullie allen vast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2018.

 

 

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlanderschap niet kwijt!

 

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. Het maakt daarbij niet uit of u vanaf uw geboorte Nederlander bent, of later in uw leven Nederlander bent geworden. U kunt de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Maar het is ook mogelijk dat de overheid uw Nederlanderschap intrekt.

 • Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit
 • Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

  Automatisch verlies Nederlandse nationaliteit

  U kunt de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen . Bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Of als u een Verklaring van afstand aflegt.

  Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

  Het is ook mogelijk dat de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekt . Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Of als u zich heeft aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

  Informatie Campagne Onbedoeld Verlies Nederlanderschap.

  In de Toolkit Dubbele Nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!, vindt u middelen uit de campagne die u kunt downloaden en gebruiken als u zelf wilt communiceren over het voorkomen van onbedoeld verlies van de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld op uw website of Facebookpagina. In de Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen, leest u alles over hoe u uw Nederlandse nationaliteit automatisch kunt verliezen. En hoe u dat kunt voorkomen.

   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlandse-nationaliteit-verliezen

 

 

 

Dubbele Nationaliteit – update

 

 

 

 

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 992

5 januari 2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 december 2016, nummer WBN 2017/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);

Besluit:

ARTIKEL I

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd:

A
Bijlage 1/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN komt te luiden:

BIJLAGE 1 OVERZICHT AFSTANDSBEPALINGEN IN DE NATIONALITEITSWETGEVINGEN VAN DE STATEN DER VERENIGDE NATIES

Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend ten tijde van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatie- dienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te melden onder vermelding van het onderwerp: Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap.

De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële schrijf- wijze voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994.
A = automatisch verlies

B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.
Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet dat dit altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3 RWN en artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).
C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk
D = partij bij het Verdrag van Straatsburg
E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg
Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is
Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als betrokkene is vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen bereidheidsverkla- ring te tekenen.

1 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

Landenlijst

Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond van artikel 6, eerste lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting geldt niet voor de overige optiecategorieën. Voor 1 oktober 2010 gold dus bij optie niet de verplichting een bereidheidsverklaring te ondertekenen.

Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het naturalisatieverzoek in ontvangst neemt:

 • in Europees Nederland: de burgemeester;
 • in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijkvan Sint Maarten;
 • in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit CaribischNederland);
 • in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten. Daar waar staat basisregistratie personen geldt:
  voor Europees Nederland: de BRP;
  voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;
  voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.

Afghanistan Albanië Algerije Andorra Angola

Antigua en Barbuda Argentinië

Armenië Australië

Azerbeidzjan Bahama’s

Bahrein
Bangladesh Barbados
Belarus (Wit-Rusland) België

Belize Benin

B B C A

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Angolese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

C, echter B ingeval van tot Argentijn genaturaliseerden.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.
Tot 01.04.2017 was het A voor genaturaliseerde Argentijnen.

B

B
De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatiever- zoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B, echter in sommige gevallen C.
Burgers van de Bahama’s die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen afstand doen. Burgers van de Bahama’s, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen geen afstand doen.

B
C
B
Zie Wit-Rusland

B (sinds 28.04.2008)
Met ingang van 28.04.2008 is België geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatiever- zoek dat is ingediend op of na 28 april 2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.
Het doen van afstand wordt bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) gevraagd als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B

2 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Bhutan Bolivia

Bosnië-Herzegovina

Botswana Brazilië Brunei Bulgarije Burkina Faso

Burundi

Cambodja Canada

Centraal-Afrikaanse Republiek

Chili

China Colombia

Comoren, de
Congo (Volksrepubliek)

Congo (Democratische Rep., vh Zaïre)

Costa Rica Cuba

Cyprus Denemarken

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

A B A B

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Burkinese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Van 5 maart 2009 tot 1 januari 2015: B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.03.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A

B
Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit vanaf 26 augustus 2005 niet meer automatisch maar moeten, net als Chilenen door geboorte, ook afstand doen.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.02.2008 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

A

C

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Cubaanse nationaliteit.

B

B
Met ingang van 26.08.2015 is Denemarken geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg.
Tot 01.04.2016: A + D.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2016 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2016.

3 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Djibouti

Dominica
Dominicaanse Republiek Duitsland

Ecuador

Egypte
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Egyptische autoriteiten toe. Let op! De Egyptische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlan- derschap, mits genaturali- seerd is ná verkregen toestemming en nadat het verlies van de Egyptische nationaliteit is gepubli- ceerd in de Egyptische Staatscourant. Zodra betrokkene een kopie van de publicatie in de Egyptische Staatscourant heeft overgelegd, zal de IND de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte stellen en verzoeken de (gemeentelijke) basisadmi- nistratie aan te passen.

El Salvador

Equatoriaal-Guinee Eritrea

Estland Ethiopië

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

C

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28.08.2007 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002.
Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch verloren, tenzij de Duitse autoriteiten, met instemming van de Nederlandse autoriteiten, behoud van de Duitse nationaliteit hadden goedgekeurd.

C

B
Betrokkene moet zich tot het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken wenden om toestemming te krijgen voor het verkrijgen van een andere nationaliteit. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische ambas- sade.
De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van het naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN. Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt na de verlengingstermijn/ laatste aanhoudingstermijn bevestigd of ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is

ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Egyptische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene, totdat daadwerkelijk afstand is gedaan van de Egyptische nationaliteit, nog de volgende handelingen verrichten: – Inleveren van het Egyptische paspoort en/of ID-kaart bij de bevoegde autoriteit;

– Verzoek indienen bij het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken om de Egyptische nationaliteit officieel te laten schrappen. Het opgeven van de Egyptische nationaliteit wordt gepubliceerd in de Egyptische Staatscourant;
– Betrokkene moet een bewijs publicatie verlies Egyptische nationaliteit overleggen aan de IND.

Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.
Een afstandsplichtige betrokkene (die niet onder één van de vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit valt) wordt ook gevraagd een verklaring (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie) dat de Egyptische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Egyptische nationaliteit. Uit artikel 10 van de Egyptische nationaliteitswetgeving blijkt namelijk dat de mogelijkheid bestaat om na de verkregen toestemming om een andere nationaliteit aan te nemen en het hieropvolgende verlies van de Egyptische nationaliteit binnen één jaar na verkrijging van de andere nationaliteit om behoud kan worden gevraagd van de Egyptische nationaliteit. Om de betrokkene duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, moet model 1.14-1b (bij optie) en model 2.5/2.5a (bij naturalisatie) getekend te worden.

B, echter in sommige gevallen A.
B: voor Salvadoranen door geboorte.
A: tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking buiten El Salvador verblijven.

A

C (met ingang van 1 april 2016)
Bij het indienen van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring (ex artikel 6, lid 1 onder e) ingediend of afgelegd op of na 1 april 2016, hoeft geen bereidheidsver- klaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Van 01.07.2010 tot 01.04.2016: B

A A

4 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Fiji

Filipijnen

Finland

Frankrijk

Gabon Gambia Georgië Ghana

Grenada Griekenland

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Guatemala

Guinee Guinee-Bissau Guyana
Haïti Honduras Hongarije Ierland

India Indonesië Irak

B
Het doen van afstand van de Fijische nationaliteit is sinds 10.04.2009 mogelijk (Staatsburger- schapverordening 2009).
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
A: tot 10.04.2009.

A, B
Met ingang van 17.9.2003 is de Filippijnse nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die door geboorte de Filippijnse nationaliteit bezit, verliest niet automatisch de Filippijnse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit
De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse nationaliteit door het overleggen van een expliciete verklaring aan de Filippijnse autoriteiten.
In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 (tot 5 maart 2009 gold A, D, E) en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A

B
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A: tot 05.01.2001
B
C
Zie Verenigd Koninkrijk

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A A B A A B B A A

B (m.i.v. 01.04.2012)
Dit houdt in dat de betrokkene bij de indiening van het verzoek of bij het afleggen van de optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) de bereidheidsverklaring moet ondertekenen. Nadat betrokkene Nederlander is geworden moet hij actie ondernemen om afstand te doen van de Iraakse nationaliteit.
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op 01.04.2012. Tot 01.04.2012 werd geen afstand gevraagd.

5 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Iran

Israël Italië

Ivoorkust Jamaica Japan

Jemen Jordanië Kaapverdië Kameroen Kazachstan Kenia

Kirgizië Kiribati

Koeweit Kosovo

Kroatië Laos Lesotho Letland

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 01.10.2010, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

B
Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en daarmee ook niet meer bij het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.07.2010 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A, D, E: tot 01.07.2010

A

B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.
Na het aannemen van een andere nationaliteit kan een Japanner bij de ambassade of bij de gemeente in Japan aangifte doen. Als deze aangifte is ontvangen wordt deze naar het Japanse Family Register van betrokkene gestuurd, in Japan. In het Family Register wordt melding gemaakt van het verkrijgen van de andere nationaliteit. Vervolgens wordt de naam van betrokkene uit het Japanse Family Register geschrapt. Vanaf dat moment is sprake van verlies van de Japanse nationaliteit.

C B B A B

B (m.i.v. 01.01.2013)
Het doen van afstand van het Keniaanse staatsburgerschap is mogelijk op grond van artikel 19 van de Kenya Citizenship and Immigration Bill, 2011, die op 30 augustus 2011 in werking is getreden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen genaturaliseerde of van rechts- wege Kenianen.
Het doen van afstand wordt bij een naturalisatie en optie (ex artikel 6, lid 1 onder e, RWN) alleen gevraagd als dat is ingediend of afgelegd op of na 01.01.2013. Vanaf deze datum moet een bereidheidsverklaring worden ondertekend.
A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding Grondwet 2010)

B

B, echter in sommige gevallen A
Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen die de Kiribatische nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, verliezen deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A B

6 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Libanon

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijgen of verlening van het Nederlanderschap toestemming van de Libanese autoriteiten hebben om een andere nationaliteit te verkrijgen én om afstand te doen van de Libanese nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij Presidentieel decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant (in Franse vertaling: journal officiel).
De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt pas beslist nadat de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Libanese autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te mogen nemen en om afstand te mogen doen van de Libanese nationaliteit.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene dit, ten einde afstand van de Libanese nationaliteit te bewerkstelligen, melden bij de verantwoordelijke autoriteiten in Libanon (burgerlijke stand). Hiervan vindt vervolgens een aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand (civil registration).
Betrokkene moet na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een origineel en gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand inleveren bij de bevoegde autoriteiten of overleggen aan de IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de Libanese nationaliteit. Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.

A C B

A

B
Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straats- burg.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend na 10.07.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A, D, E: tot 10.07.2009.

B A A B

B
In de hieronderstaande gevallen C:
Mannen en vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen geen afstand doen (zij het voor vrouwen jonger dan 21 alleen als zij ongehuwd zijn. Gehuwde vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen wel afstand doen).
In de gevallen dat iemand vanwege de leeftijd geen afstand heeft kunnen doen, en iemand bereikt vervolgens de leeftijd van 21 jaar, dan hoeft niet alsnog afstand gedaan te worden.

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Malinese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit.

B

Liberia
Libië Liechtenstein Litouwen Luxemburg

Macedonië Madagaskar Malawi Maldiven Maleisië

Mali

Malta Marokko

Marshalleilanden

7 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Mauritanië

Mauritius Mexico

Micronesia

Moldavië Monaco Mongolië Montenegro

Mozambique

Myanmar (Birma) Namibië

Nauru

Nepal Nicaragua

Nieuw-Zeeland Niger
Nigeria

Noord-Korea Noorwegen Oeganda (Uganda)

A
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 1 januari 2015 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Mauritaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Mauritaanse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

B

C
Tot Mexicaan genaturaliseerden verliezen van rechtswege de Mexicaanse nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, derhalve A.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een tot Mexicaan genaturaliseerde die Nederlander wordt, geen afstand meer te worden gevraagd. Tot 01.04.2017 was het B voor tot Mexicaan genaturaliseer- den.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B A B

A
Op grond van artikel 24 aanhef en lid 1 van de Montenegrijnse nationaliteitswet verliest een meerderjarige Montenegrijnse staatsburger, die tevens het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid bezit, van rechtswege het Montenegrijnse staatsburgerschap indien hij vrijwillig het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid verkrijgt.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een Montenegrijn die Nederlander wordt, geen afstand te worden gevraagd van de Montenegrijnse nationaliteit aangezien hij deze van rechtswege verliest.
Tot 01.04.2017 was het B.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of

na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie.
B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand van de Nauruaanse nationaliteit is met ingang van 30.12.2005 mogelijk (Wet van het staatsburgerschap van Nauru van 2005).
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan betrokkene als de optieverklaring/ het naturalisatieverzoek is afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
C: tot 30.12.2005

A

C
Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet) treedt ook geen automatisch verlies meer op voor Nicaraguanen die de Nicaraguaanse nationaliteit niet door geboorte hebben gekregen maar door naturalisatie.

B A

B, in sommige gevallen A.
Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel automatisch.

A
A, D A

8 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Oekraïne

Oezbekistan Oman Oostenrijk

Oost-Timor

Pakistan

Palau (Belau)
Panama Papoea-Nieuw-Guinea Paraguay

Peru Polen Portugal Qatar Roemenië Rwanda

Rusland = Russische Federatie

Saint Kitts en Nevis Saint Lucia

Saint Vincent en de Grenadines

Samoa
San Marino
São Tomé en Principe

B
Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de Oekraïense nationaliteitswet, is van de bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen dat in geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt als door de President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring van verlies is afgegeven. Daarom moet verzoeker na de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap een verklaring van verlies overleg- gen, en moet bij het naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) m.i.v. 01.10.2010 de bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden getekend.

B B

A, D
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN m.i.v. 01.10.2010) wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

BofC
Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder. Minderjarigheid in de geldende nationaliteitswetgeving van Pakistan is gedefinieerd als jonger dan 21 jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt daarom niet gevraagd om afstand te doen.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd aan een verzoeker die 21 jaar of ouder is op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek en als het verzoek is ingediend op of na 01.07.10. Deze verzoekers moeten model 2.4/2.4a ondertekenen.
Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt alleen gevraagd aan een optant die 21 jaar of ouder is op het moment van het afleggen van de optieverklaring en als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. Deze optanten moeten model 1.14-1a ondertekenen.

A

A A

B, in sommige gevallen A.
Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse nationaliteit wel automatisch.

B B B B B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B B B

B B A

9 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Saudi-Arabië
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Saudische autoriteiten toe. De Saudische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlan- derschap, mits genaturali- seerd is ná verkregen toestemming.

Senegal

Servië Seychellen Sierra Leone

Singapore Slovenië Slowakije

Soedan (Sudan)

Solomoneilanden Somalië
Spanje

B
Betrokkene moet zich tot de Saudische autoriteiten wenden om toestemming tot verkrijging van een andere nationaliteit te krijgen. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Saudische autoriteiten. De verklaring van de Saudische autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Saudische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.

B
Op grond van artikel 19 van de nationaliteitswet kan een Senegalees met een buitenlandse nationaliteit toestemming krijgen om op zijn verzoek de Senegalese nationaliteit te verliezen. Deze toestemming wordt per decreet toegekend.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017

B

B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B

A
Tot 17.07.2010: B

B
Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit verkrijgen, verliezen automatisch hun Sudanese nationaliteit.

A

C

B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na de naturalisatie indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot behoud van de Spaanse nationali- teit). Een Spanjaard die vóór 09.01.2003 is genaturaliseerd tot Nederlander, en die woonachtig is buiten Spanje, verliest na drie jaar automatisch de Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden die op of na
9 januari 2003 tevens Nederlander zijn geworden, staat Spanje het behoud van de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgeno- men, maar het verlies kan worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse autoriteiten een verklaring tot behoud van de Spaanse nationaliteit af te leggen.
Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt Spanjaarden die niet in aanmer- king komen voor vrijstelling van de afstandsverplichting gevraagd om direct na hun naturali- satie tot Nederlander op grond van artikel 24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitwet afstand te doen van de Spaanse nationaliteit.

A A B C

Sri Lanka Suriname Swaziland Syrië

10 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Tadzjikistan

Taiwan

Tanzania Thailand

Togo
Tonga
Trinidad en Tobago Tsjaad
Tsjechië

Tunesië Turkije

Turkmenistan Tuvalu Uruguay

Vanuatu Vaticaanstad Venezuela

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten van Amerika

Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië (en Noord-Ierland))

Vietnam
Wit-Rusland (Belarus)

A
Ingevolge een nieuwe staatsburgerschapswet sinds 15-08-15 verliest een Tadzjiek automa- tisch zijn staatsburgerschap als hij vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt.
Tot 1 april 2017 was het B.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.

B
Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door Nederland.

A

AensomsB
Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt effectief na publicatie hiervan in de Thaise staatscourant.
Op grond van artikel 13 van de Thaise Nationality Act verliest een persoon met de Thaise nationaliteit die is getrouwd met een persoon van niet Thaise nationaliteit niet automatisch de Thaise nationaliteit na naturalisatie tot de nationaliteit van de huwelijkspartner. Hij of zij kan wel afstand doen van de Thaise nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet gevraagd aangezien deze persoon valt onder één van de uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3 RWN).
Voor Thaise personen die getrouwd zijn met een niet Nederlandse partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dit geldt dus ook voor een Thaise persoon die getrouwd is met een Thaise partner.

B C B B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.

C

B
Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet hebben vervuld.

B B

C, echter in sommige gevallen A.
Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen de Uruguayaanse nationaliteit wel automatisch.

A

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A: tot 29.12.1999

A B B

B B

11 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

IJsland
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de IJslandse autoritei- ten toe. De IJslandse nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.

Zaïre (Congo, Democrati- sche Republiek)

Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika

Zuid-Korea Zuid-Sudan Zweden

Zwitserland

ARTIKEL II

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap bij de IJslandse autoriteiten vragen om toestemming om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit.
Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de IJslandse autoriteiten. De verklaring van de IJslandse autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij een optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als deze is afgelegd op of na 01.10.2010.

Zie Congo, Democratische Republiek

A

A

A
Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Zuidafrikaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

A

B

B (m.i.v. 01.07.2002) A, D: tot 01.07.2002

B

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke inhoud), de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2016

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

12 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

TOELICHTING

ALGEMEEN

Indien iemand Nederlander wordt dient hij afstand te doen van zijn voormalige nationaliteit.

Met dit besluit wordt de bijlage 1 van de Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 gewijzigd. Deze bijlage bevat het overzicht van de afstandsbepalingen in andere landen. Dit overzicht wordt gebruikt door gemeenten en de IND om te bepalen of het doen van afstand mogelijk is voor een bepaalde nationaliteit. De bijlage is aangepast nu bij zes landen gebleken is dat de regelgeving aldaar gewijzigd is.

Het betreft Argentinië, Mexico, Montenegro, Senegal, Slowakije en Tadzjikistan.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Argentinië (reeds gekenmerkt als C-land, A-onderdeel vervalt en wijzigt in B-onderdeel)
Bij Argentinië is gebleken dat tot Argentijn genaturaliseerden afstand kunnen doen van hun verwor- ven Argentijnse nationaliteit. Eerder was bekend dat dit automatisch van rechtswege ging. Voor deze groep zal dus voortaan wel afstand gevraagd moeten worden. Bij Argentijnen van geboorte wijzigt er niets, het verlies van de Argentijnse nationaliteit is in dit geval niet mogelijk.

Mexico (reeds gekenmerkt als C-land, B-onderdeel vervalt)
Bij Mexicanen van geboorte wordt nu geen afstand gevraagd, voor hen is het niet mogelijk hun nationaliteit te verliezen. Mexicanen die door naturalisatie Mexicaan zijn geworden, verliezen voortaan van rechtswege de Mexicaanse nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Van hen hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

Montenegro (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Montenegro kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Montenegrijnse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Montenegrijnen hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

Senegal (voortaan gekenmerkt als B-land)
Uit nader onderzoek is gebleken dat er in Senegal geen sprake is van automatisch verlies van de Senegalese nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Er kan afstand worden gedaan van de Senegalese nationaliteit. Derhalve zal voortaan afstand gevraagd moeten worden.

Slowakije (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Slowakije kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Slowaakse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Slowaken hoeft derhalve geen afstand te worden gevraagd.

Tadzjikistan (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Tadzjikistan kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Tadzjiekse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Tadzjieken hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

13 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

Parkeren – change of plan

IMG_0166

 

 

 

 

 

Enkele oplettende lezers hebben terecht de opmerking gemaakt dat het lijkt alsof de site niet meer wordt bijgewerkt. Dit klopt! De tijd die er de afgelopen jaren in is gaan zitten om leuke reacties en tips te delen   ontbreekt mij. Daarnaast is het aantal nare en vervelende berichtjes steeds groter en het afkeuren van deze teksten levert mij slechts negatieve energie op.  Alle informatie is terug  te vinden in de verschillende artikelen.

De site zal nog enige tijd in de lucht blijven maar zodra het contract afloopt met de webhost zullen wij geen nieuwe termijn meer aangaan.

Door het grote aantal positieve reacties heb ik toch besloten de site langer in de lucht te houden en hier weer wat aandacht en tijd aan te besteden.  Uw input is meer dan welkom om er een prettig leesbare en informatieve site te behouden. 

Met vriendelijke groet,

 

Cindy Wilmink

 

 

 

Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?

Het aantal vragen in de in-box over dit onderwerp groeit. Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan beantwoorden verwijs ik graag naar de duidelijke infromatie van de Rijksoverheid:(Bron:
U moet zich laten inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt voor langer dan 4 maanden. U moet zich laten uitschrijven als u voor langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekt.

Inschrijving bij vestiging in Nederland

Bent u van plan om langer dan 4 maanden in Nederland te verblijven, dan moet u zich laten inschrijven in de BRP van de gemeente waar u gaat wonen. U bent verplicht dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland te doen, bij de afdeling burgerzaken. Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis. Inschrijving bij verhuizing binnen NederlandVerhuist u binnen Nederland naar een andere gemeente? U kunt zich dan niet laten uitschrijven bij de gemeente die u verlaat. U kunt zich alleen inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente die u verlaat, zorgt voor de uitschrijving.

Uitzonderingen inschrijven BRP

Wilt u zich in Nederland vestigen, dan kunt u zich niet altijd (direct) laten inschrijven in de BRP. Er gelden de volgende uitzonderingen:

 • Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dit is zo wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Is dit niet het geval, dan moet u eerst een verblijfsvergunning aanvragen.
 • Als u asiel heeft aangevraagd en in een asiel- of opvangcentrum verblijft, komt u de eerste 6 maanden van uw verblijf niet in aanmerking voor inschrijving in de BRP. Het centrum registreert dan zelf uw verblijf in Nederland. Na deze periode of wanneer u niet in een asiel- of opvangcentrum verblijft, kunt u zich wel laten inschrijven in de BRP.
 • Als uw vorig land van verblijf het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden (de voormalige Antillen) is, moet u aantonen dat u zich daar uit de bevolkingsadministratie heeft laten uitschrijven. Dit doet u met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving heeft ontvangen.

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland

U moet zich uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uitschrijven als u voor langere tijd in het buitenland verblijft. U kunt zich vanaf 5 dagen voor uw vertrek uitschrijven bij de gemeente waar u op dat moment woont. U kunt dit persoonlijk of schriftelijk doen. U ontvangt een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs kunt u gebruiken bij het opzeggen van abonnementen of voor uw inschrijving in het buitenland. De gemeente stelt instanties die zijn aangesloten op de BRP, zoals de Belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van uw nieuwe adres in het buitenland. Als u daarna opnieuw verhuist, moet u zelf uw nieuwe adres doorgeven aan de instanties waar u contact mee heeft tijdens uw verblijf in het buitenland.

Verblijf instelling gezondheidszorg voor onbepaalde duur

Bij verblijf voor onbepaalde duur in een door de gemeente aangewezen instelling voor de gezondheidszorg bent u verplicht om bij de gemeente aangifte van verhuizing te doen. Uw woonadres wordt het adres van de instelling waar u verblijft. U kunt zich ook laten inschrijven op een briefadres bij een familie of vriend, in plaats van het woonadres van de instelling. Dit is handig wanneer u de afhandeling van uw zaken door een ander laat doen.

Tijdelijk verblijf instelling voor gezondheidszorg

Houdt u uw huidige adres aan bij een tijdelijk verblijf in een door de gemeente aangewezen instelling voor gezondheidszorg, dan wordt bekeken waar u naar redelijke verwachting voor een half jaar de meeste keren overnacht. Als u naar redelijke verwachting langer dan een half jaar in de aangewezen instelling verblijft, bent u verplicht om een adreswijziging door te geven bij de gemeente.

DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland

Nieuwsbericht | 22-05-2013 rijksoverheid

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Er zijn nu balies in Echt-Susteren, Enschede en Maastricht en vanaf 27 mei in Den Haag. Later dit jaar kan het ook bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen en op Schiphol.

De meeste Nederlanders in het buitenland kunnen nu nog geen DigiD via internet aanvragen omdat hun woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat. Alleen klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het buitenland die AOW-pensioen ontvangen, kunnen via de SVB digitaal een DigiD aanvragen.

Steeds meer overheidsdiensten zijn via een e-loket op internet bereikbaar. Met DigiD zijn gegevens dan op een veilige manier online te raadplegen en te beheren; juist vanuit het buitenland is dat handig.

Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn vertrokken en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen niet aan de proef meedoen.

Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.

Nederlandse nationaliteit terug in het buitenland

Bron: www.rnw.nl

 

 

 

Let op: op 1 april 2013 bestaat de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap tien jaar.

Bent u oud-Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u graag uw Nederlandse nationaliteit terug? Dan moet u snel zijn. Dit kan nog tot uiterlijk 1 april 2013. Het is bovendien alleen mogelijk voor mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verloren doordat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen. U bent bijvoorbeeld genaturaliseerd tot Canadees of Amerikaan – omdat u woonachtig bent in Noord-Amerika en omdat uw partner die nationaliteit heeft, of omdat dit belangrijk was voor uw werk. Dan kunt u in aanmerking komen voor het herkrijgen van het Nederlanderschap. Wel moet u dan tenminste ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

– U bent in het land van die andere nationaliteit geboren en woonde daar toen u die nationaliteit aannam. – U hebt vóórdat u meerderjarig werd een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar in het land van die andere nationaliteit gewoond. – U was toen u die andere nationaliteit verkreeg gehuwd met een persoon van die nationaliteit.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden dan kunt u bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat een optieverzoek indienen om het Nederlanderschap terug te krijgen. De kosten hiervan bedragen 170 euro. Binnen dertien weken dient u antwoord te krijgen. Als uw verzoek wordt ingewilligd dan hebt u de Nederlandse nationaliteit terug en kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Wat is meerderjarig? Tot 1 januari 1985 werd iemand meerderjarig als hij of zij 21 jaar werd. Vanaf 1 januari 1985 was u met 18 jaar al meerderjarig. Dit geldt ook in het Nederlandse nationaliteitsrecht. Dit is van belang omdat het kan betekenen dat u in het buitenland toch het Nederlanderschap zou kunnen herkrijgen, ook al liepen de vijf jaren vol nadat u achttien bent geworden. Ik geef hiervan een voorbeeld:

Stel: u bent in 1940 geboren en u bent op uw veertiende met uw ouders geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Dat is in het jaar 1954. Als u 23 jaar bent, naturaliseert u tot Zuid-Afrikaan, het is dan 1963. U verliest op dat moment automatisch uw Nederlandse nationaliteit omdat u vrijwillig Zuid-Afrikaan bent geworden. U bent nu oud-Nederlander. In 1963 lag de meerderjarigheidsgrens nog op 21 jaar. Om te kijken of u voor het Nederlanderschap in aanmerking komt dient u dan ook te berekenen of u voordat u 21 jaar werd (en niet voordat je 18 werd!) meer dan vijf jaar onafgebroken in Zuid-Afrika hebt gewoond. Dat is in bovenstaand voorbeeld het geval. Goed nieuws dus: u kunt in het buitenland proberen om de Nederlandse nationaliteit en dus een Nederlands paspoort terug te krijgen. Wees wel snel! Deze mogelijkheid verdwijnt na 31 maart 2013.

Verlies na tien jaar verblijf in het buitenland 1 april 2013 is de eerste dag dat Nederlanders automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen op grond van de tienjarige verliestermijn. Deze verliestermijn houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit verliest als u nog een andere nationaliteit hebt én als u na uw achttiende meer dan tien jaar onafgebroken buiten de Europese Unie hebt gewoond. Ik zal een voorbeeld geven:

Stel: u bent in 1979 uit een Nederlandse vader en een Australische moeder in Australië geboren. Bij geboorte kreeg u automatisch de Nederlandse en de Australische nationaliteit. In 1997 werd u 18 jaar en dus meerderjarig. De toen geldende Nederlandse nationaliteitswetgeving stelde dat u uw Nederlandse nationaliteit verloor als u na uw 18e tenminste tien jaar buiten Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba woonde in het land waar u was geboren en waarvan u ook de nationaliteit had.

Dit betekent dat u in 2007 automatisch uw Nederlandse nationaliteit zou verliezen. Maar, op 1 april 2003 werd er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht. Daarin staat dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat als u een tweede nationaliteit hebt en tijdens uw meerderjarigheid tenminste tien jaar onafgebroken in het bezit van beide nationaliteiten buiten Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, én buiten de Europese Unie woont. Deze verliesgrond gaat in per 1 april 2003. Dit betekent vervolgens dat u op 1 april 2013 het Nederlanderschap zult verliezen. Ik betwijfel ten zeerste of dat reden is voor een feestje.

Laat paspoort niet verlopen U kunt er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest, ook al woon je in het buitenland en heb je drie of vier nationaliteiten. Dat kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat u altijd een geldig Nederlands paspoort hebt. Laat uw paspoort dus niet verlopen maar zorg ervoor dat u het elke vijf jaar op tijd verlengt. Dan kan tien jaar verblijf in het buitenland geen reden zijn voor verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Herkent u zich in een van de bovenstaande voorbeelden? Om te voorkomen dat u op 1 april 2013 uw Nederlandse nationaliteit verliest doet u er goed aan om voor die datum een Nederlands paspoort of een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ aan te vragen. Je kunt dit doen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat.

Voor vragen, advies of juridische begeleiding kunt u contact opnemen met Hermie de Voer – expat- expert – www.rnw.nl

 

Civiele bewindvoering

Civiele bewindvoering

Heel eerlijk gezegd zei de therm bewindvoering mij nooit zoveel. Ja, ik wist van  het bestaan maar had geen idee in hoeveel gevallen en in welke situaties deze dienstverlening een enorme opluchting kan zijn.

Ik deel deze link en infromatie dan ook graag en hoop dat er velen bij gebaat zijn.

 

Onderbewindstelling (beschermingsbewind) is een financiële maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Het kan hier gaan om psychiatrisch patiënten of mensen met een verstandelijke beperking. Ook wanneer ouderdom een rol gaat spelen en mensen (psychisch) geriatrisch zorgverlening nodig hebben, kan voor het financiële gedeelte onderbewindstelling een optie zijn. Het is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien is het vaak genoeg om goederen van die persoon onder bewind te stellen. Hij mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen en moet toestemming vragen aan de bewindvoerder om iets te (ver)kopen. Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld zelf een testament maken mits hij kan overzien wat dit betekent Ga voor meer uitgebreide uitleg van beschermingsbewind naar de site van rijksoverheid, klik hier voor de site! Zie tevens de brochure onder de link “Downloads””

Taken bewindvoering:
Senioren Boedelbeschrijving

Senioren Opstellen huishoudelijk budget

Senioren Bankrekening openen en beheren

Senioren Doorbetaling vaste lasten

Senioren Postbehandeling

Senioren Regelen van zorg- en huurtoeslag

Senioren Regelen van (eenvoudige) belastingaangifte (box I)

Senioren Aanvragen kwijtschelding locale belastingen

Senioren Declaratie van de ziektekosten

Senioren Afsluiten van belangrijke verzekeringen

Senioren Contact onderhouden met instanties/instellingen m.b.t. financieel beheer

Senioren Afleggen van verantwoording bij de Kantonrechter

Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat een Beschermingsbewindvoerder niet verantwoordelijk is voor het oplossen van schulden. U kunt hiervoor een schuldhulpverlener inschakelen. Voorlopig nemen wij alleen cliënten aan die geen schulden en een vast inkomen hebben.

 

PerfectDienstverlening is als aspirant lid aangesloten bij de branchevereniging NBPB te Alkmaar. Zie www.NBPB.nl

Nederlandse Nationaliteit herkrijgen

Momenteel krijgen we via het contact formulier steeds meer vragen van Nederlanders die na lang verblijf in het buitenland de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Vaak onbedoeld of door onwetendheid. De website van de Rijksovereid geeft duidelijk informatie en publicaties maar er zijn weinig mensen die op die site terecht komen. Onlangs bereikte mij voor de 3e maal in zeer korte tijd de vraag; “hoe kan ik mijn Nederlandse nationaliteit weer terugkrijgen?” Verwijzen naar de publicatie op de Rijksoverheid site heeft voor deze mensen uitkomst geboden vandaar dat ik heb besloten de tekst van de publicatie hier te delen.

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug?

Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders

Checklist 1: Komt u in aanmerking?

Checklist 2: Welke documenten moet u meenemen?

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Deze publicatie is bedoeld voor alle oud-Nederlanders: dit wil zeggen mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar deze zijn kwijtgeraakt. In deze publicatie vindt u:

• welke procedures er mogelijk zijn om weer Nederlander te worden;

• aan welke voorwaarden u moet voldoen om Nederlander te worden;

• welke documenten daarvoor nodig zijn;

• hoe de procedure werkt.

U kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

1. Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.

Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging.

2. Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.

U vindt ook een handige checklist achterin deze publicatie.

Waar kunt u terecht?

Als u opnieuw Nederlander wilt worden, kunt u terecht bij de volgende instanties:

1. In het Europese deel van Nederland (hierna: Nederland):

bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u bent

ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (Gba);

2. In het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land (of ressort) waar u woont;

3. In de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (hierna: IND-unit

Caribisch Nederland).

4. In Aruba: bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba;

5. In Curaçao: bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao;

6. In Sint Maarten: bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

De medewerkers van deze autoriteiten bekijken samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie

voldoet. Zij helpen u ook bij het afleggen van de optieverklaring of het indienen van het verzoek om naturalisatie.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor optie, bevestigt respectievelijk de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke

of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur van Aruba, van Curacao of van Sint Maarten de optieverklaring.

Als u een naturalisatieverzoek indient, stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, of het Kabinet van de Gouverneur een advies op voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en stuurt dat naar de IND. Houdt u er wel rekening mee dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u niet met 100% zekerheid kan vertellen of u weer Nederlander kan worden.

De IND in Nederland beoordeelt uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander, indien nodig door extra onderzoek.

De IND bepaalt of u wordt voorgedragen voor verlening van het Nederlanderschap. De beslissing van de IND kan hierdoor

afwijken van het advies dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch

Nederland of het Kabinet van de Gouverneur heeft gegeven.

Voorwaarden

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of u aan de voorwaarden voldoet die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen. Daar vindt

u de voorwaarden voor optie en voor naturalisatie. Lees ook hoofdstuk 3 om na te gaan of u wellicht behoort tot een groep die de Nederlandse nationaliteit niet is kwijtgeraakt.

 Documenten

Als u weer Nederlander wilt worden, vraagt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u om een aantal documenten. U moet in elk geval aantonen dat u vroeger de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. Hiervoor is een oud Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap nodig. Daarnaast worden ook andere documenten gevraagd, zoals een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte.

Beoordeling

Bij de optieprocedure behandelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur het verzoek. Vervolgens beslist respectievelijk de burgermeester, het hoofd van de diplomatieke of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur of u het Nederlanderschap herkrijgt.

In het geval van naturalisatie stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat of het Kabinet van de Gouverneur een dossier samen en stuurt dit met een advies naar de IND. De IND beoordeelt uw verzoek om naturalisatie.

Als uw verzoek wordt ingewilligd, wordt een voorstel voor verlening van het Nederlanderschap ter ondertekening aan Hare Majesteit de Koningin voorgelegd. Hare Majesteit de Koningin verleent uiteindelijk het Nederlanderschap. Als uw verzoek wordt ingewilligd, nodigt de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke of post, de Gezaghebber of de Gouverneur u uit voor een naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en uw verbondenheid met de Nederlandse samenleving. U bent verplicht naar de naturalisatieceremonie te gaan en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen. U wordt pas Nederlander als u de naturalisatieceremonie bijwoont, de verklaring van verbondenheid aflegt en de bekendmaking in ontvangst neemt.

Als u niet aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie voldoet en uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie wordt afgewezen, ontvangt u een brief waarin is aangegeven waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Hoe dat gaat, leest u in de brief.

2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort

kosten  –Zowel aan de optie-als de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk dan op www.ind.nl of bel 0900 1234561 (0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). U krijgt het geld niet terug als uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander wordt afgewezen of als u later uw verzoek intrekt.

Duur- Wilt u gebruikmaken van de optieprocedure? Reken dan op een termijn van (ongeveer) 3 maanden nadat uw  optieverklaring in ontvangst is genomen. De naturalisatieprocedure neemt (ongeveer) 1 jaar in beslag.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit(en) –Als u door naturalisatie Nederlander wordt of door optie op grond van artikel 6, lid 1 onder e, RWN, moet u nadat u Nederlander bent geworden (in beginsel) afstand doen van uw huidige nationaliteit(en). U moet een bewijs laten zien waaruit blijkt dat u afstand heeft gedaan van uw huidige nationaliteit(en). Er zijn uitzonderingen, die staan beschreven in hoofdstuk 6 van deze publicatie.

Let op! Als blijkt dat u fraude hebt gepleegd bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, kan het Nederlanderschap worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen, ook als dat betekent dat u hierdoor staatloos wordt. U kunt het Nederlanderschap automatisch verliezen als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, maar ook als u vrijwillig in vreemde krijgsdienst treedt van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen Nederland of tegen een bondgenootschap waarbij Nederland partij is. Het Nederlanderschap kan ook worden ingetrokken als u onherroepelijk bent veroordeeld wegens misdrijven gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk, oorlogsmisdrijven, genocide of misdrijven gericht tegen de menselijkheid. In die gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit in beginsel niet herkrijgen.

De rest van de publicatie is op te vragen middels deze link voor een goede uitleg wat er van u verwacht wordt en wat de taak van gemeente en IND is in dit proces.

http://www.ind.nl/Brochures_en_Formulieren/index.aspx

 

 

Januari 2012 | Publicatie-nr. 5074

tips voor terugkeer via emigreren site

http://www.emigreren.nu/terugkeren-naar-nederland