Op de hoogte blijven? Lees: Kamervragen AOW / proef internetstemmen?

Kamervragen AOW Nederlanders in het buitenland  – door Eelco Keij – www.eelcokeij.com  volg op twitter @eelcokeij
Al eerder had ik melding gemaakt van “pensionado-perikelen” na herhaalde berichten vanuit verschillende landen. Deze verhalen hebben ook de Tweede Kamer bereikt. Afgelopen maandag heeft – na input van Nederlanders in het buitenland, o.a. vanuit Costa Rica – Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de volgendeKamervragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld:

Vraag 1
Hoeveel Nederlanders ontvangen een AOW-uitkering in het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 2
Met hoeveel en met welke landen heeft Nederland een verdrag gesloten over toezicht ten behoeve van het samenwooncriterium in de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders een AOW-uitkering ontvangen in een land waarmee Nederland een verdrag heeft, en hoeveel Nederlanders in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 3
Hoe controleert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op bijvoorbeeld overlijden in landen waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat Nederland met zoveel mogelijk landen een verdrag zou moeten sluiten, zodat Nederlanders die in het buitenland verblijven aanspraak kunnen maken op de AOW-hoogte waar ze recht op hebben en niet worden ‘gekort’ op de uitkeringshoogte omdat de SVB niet kan controleren op het samenwooncriterium?

Vraag 5
Kunt u aangeven met hoeveel landen thans onderhandelingen worden gevoerd over een verdrag, met hoeveel landen in het verleden onderhandelingen zijn gevoerd die niet hebben geleid tot een verdrag, danwel met hoeveel landen een gesloten verdrag is opgezegd?

Vraag 6
Klopt het dat de onderhandelingen met Costa Rica over een verdrag zijn gestaakt? Zo ja, waarom? Bent u voornemens de onderhandelingen met Costa Rica te hervatten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Zodra de antwoorden op deze Kamervragen binnen zijn, verschijnen ze uiteraard integraal op deze site. Aan Nederlandse Verenigingen in het buitenland het vriendelijke verzoek de Nederlanders ter plaatse van deze vragen op de hoogte te stellen!


Internetstemmen?

Vorige maand heeft Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) – ondanks een negatief adviserend rapport van consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – besloten om toch een proef met internetstemmen te doen. Wanneer? Nog onduidelijk: voor het ‘volgende Algemeen Overleg’ (AO) komt de Minister met verdere toelichting en uitwerking. Dit AO staat inmiddels gepland en wel voor 4 november a.s.(zie laatste agendapunt). Overigens is 19 september jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een keurige evaluatie van de stemprocedure (en resultaten) van afgelopen mei (Europees Parlement): zie hier voor die brief & tabellengesmul. Meer info na de 4e november.

Bijzonder is dat deze proef is toegezegd op navraag van de VVD (wél goed gedaan natuurlijk) – want dat is juist die partij die zo tegen dubbele nationaliteit is. Bent u VVD’er, schrijft u dan aub uw eigen partij aan waarom dit toch zo’n eng verhaal blijft voor uw vertegenwoordigers in Den Haag. Dan hoeft u het ook niet van mij te horen wat ik telkens in de wandelgangen verneem: namelijk dat ze electoraal bang zijn voor Geert Wilders z’n PVV (beginnen over dubbele nationaliteit gaat onvermijdelijk ook over de discussie rondom andere groepen in Nederland met een dubbel paspoort, en dat kan stemmen kosten), en dat ze bang zijn dat u, Nederlander in het buitenland, op hoge leeftijd alsnog met grote gezondheidsklachten naar Nederland vliegt en u zich op exorbitante kosten van de hardwerkende Nederlander medisch laat verzorgen.

Of blijft u toch liever bij uw echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen/kleinkinderen in ‘uw’ buitenland wonen ondanks medische tegenslagen? Dat wordt in Den Haag namelijk niet altijd geloofd.

“Modernisering” postennetwerk diplomatie
Over de verschraling inkrimping uitkleding sorry modernisering van het diplomatieke postennetwerk heb ik pasgeleden nog geschreven. Niet zozeer hoofdzakelijk uit medelijden met diplomaten maar omdat u, Nederlander in het buitenland, in de nabije toekomst lastiger met ‘uw’ consulaat in contact kan komen. Met name waar het formele documenten betreft waar uw fysieke komst vereist is (denk aan paspoorten, zeker ook bij kinderen iedere 5 jaar) gaat dit u mogelijk heel veel reistijd en -geld kosten.

Ter herinnering zij vermeld dat op woensdag 15 november a.s. hierover een AO in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Volgende week woensdag 15 oktober heeft de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een gesprek met de opstellers (letterlijk “Groep van Wijzen” genoemd) van het “Slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie” – opstellers die mijns inziens de positie van de Nederlanders in het buitenland helaas totaal genegeerd hebben:

Remigreren: de financiële struikelblokken

Veel emigranten ervaren dat het leven in het buitenland van keuze niet zo rooskleurig blijkt te zijn als men had verwacht. De vooruitzichten van het bedrijf dat ze er hebben opgezet zijn een stuk minder positief dan vooraf was ingeschat, de bureaucratische druk vergt teveel van de gemoedstoestand of het contact met de buren is te verschillend van wat men in Nederland gewend was. Gaandeweg komt men tot de conclusie dat het verstandiger is om terug te keren naar Nederland.

Remigreren is in de meeste gevallen geen pretje. Als je het goed beschouwd is het gemakkelijker om uit Nederland te vertrekken dan om er terug te keren. Men kampt vaak met het gevoel “mislukt” te zijn (niet doen! Er is niets zo mooi om je dromen na te jagen. Risico nemen betekent ook dat het mis kan gaan), en vreest terug te vallen in de sleur die men juist hoopte te ontvluchten. Vaak keert men terug met een buitenlandse partner, die niet zonder slag of stoot in aanmerking komt voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Een ander punt van zorg is de financiële planning. Vaak is er sprake van een flink pensioengat, ook in Nederland liggen de banen niet voor het oprapen voor remigranten en de vraag is maar of men in aanmerking komt voor een uitkering.

Periodes die u in het buitenland heeft gewoond of gewerkt kunnen in sommige gevallen meetellen als u in Nederland voor een uitkering in aanmerking wilt komen. Zorg wel voor bewijzen waaruit blijkt dat u gedurende uw verblijf in het buitenland verzekerd bent geweest. Vaak kan een buitenlandse uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering, arbeidsgeschiktheidsuitkering of pensioen, gewoon naar Nederland worden meegenomen. Vraag bij de instantie die deze uitkering uitkeert welke voorwaarden hier aan vastzitten.

Een serieus probleem is uw aanspraak op AOW. Gedurende de jaren dat u in het buitenland woont draagt u geen AOW-premie af. In Nederland draagt u tussen uw 15e en uw 65e AOW-premnei af. Als u bijvoorbeeld tussen uw 25e en 45e buiten Nederland heeft gewoond, heeft u straks op uw 65e nog maar recht op 60% van de AOW-uitkering. Daarom is het ook verstandig om al voordat u met emigreren begint een polis voor lijfrente af te sluiten. Dat kan natuurlijk ook op een later moment maar vergeet niet dat de premie erg hoog kan oplopen als u hier te lang mee wacht.

Door: Miranda Hoogenboom, Aegon

DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland

Nieuwsbericht | 22-05-2013 rijksoverheid

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Er zijn nu balies in Echt-Susteren, Enschede en Maastricht en vanaf 27 mei in Den Haag. Later dit jaar kan het ook bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen en op Schiphol.

De meeste Nederlanders in het buitenland kunnen nu nog geen DigiD via internet aanvragen omdat hun woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat. Alleen klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het buitenland die AOW-pensioen ontvangen, kunnen via de SVB digitaal een DigiD aanvragen.

Steeds meer overheidsdiensten zijn via een e-loket op internet bereikbaar. Met DigiD zijn gegevens dan op een veilige manier online te raadplegen en te beheren; juist vanuit het buitenland is dat handig.

Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn vertrokken en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen niet aan de proef meedoen.

Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.