Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlanderschap niet kwijt!

 

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. Het maakt daarbij niet uit of u vanaf uw geboorte Nederlander bent, of later in uw leven Nederlander bent geworden. U kunt de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Maar het is ook mogelijk dat de overheid uw Nederlanderschap intrekt.

 • Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit
 • Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

  Automatisch verlies Nederlandse nationaliteit

  U kunt de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen . Bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Of als u een Verklaring van afstand aflegt.

  Intrekken Nederlandse nationaliteit door overheid

  Het is ook mogelijk dat de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekt . Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Of als u zich heeft aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

  Informatie Campagne Onbedoeld Verlies Nederlanderschap.

  In de Toolkit Dubbele Nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!, vindt u middelen uit de campagne die u kunt downloaden en gebruiken als u zelf wilt communiceren over het voorkomen van onbedoeld verlies van de Nederlandse nationaliteit. Bijvoorbeeld op uw website of Facebookpagina. In de Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen, leest u alles over hoe u uw Nederlandse nationaliteit automatisch kunt verliezen. En hoe u dat kunt voorkomen.

   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlandse-nationaliteit-verliezen

 

 

 

Dubbele Nationaliteit – update

 

 

 

 

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 992

5 januari 2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 december 2016, nummer WBN 2017/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);

Besluit:

ARTIKEL I

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd:

A
Bijlage 1/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN komt te luiden:

BIJLAGE 1 OVERZICHT AFSTANDSBEPALINGEN IN DE NATIONALITEITSWETGEVINGEN VAN DE STATEN DER VERENIGDE NATIES

Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend ten tijde van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatie- dienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te melden onder vermelding van het onderwerp: Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap.

De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële schrijf- wijze voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994.
A = automatisch verlies

B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.
Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet dat dit altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3 RWN en artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).
C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk
D = partij bij het Verdrag van Straatsburg
E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg
Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is
Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als betrokkene is vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen bereidheidsverkla- ring te tekenen.

1 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

Landenlijst

Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond van artikel 6, eerste lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting geldt niet voor de overige optiecategorieën. Voor 1 oktober 2010 gold dus bij optie niet de verplichting een bereidheidsverklaring te ondertekenen.

Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het naturalisatieverzoek in ontvangst neemt:

 • in Europees Nederland: de burgemeester;
 • in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijkvan Sint Maarten;
 • in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit CaribischNederland);
 • in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten. Daar waar staat basisregistratie personen geldt:
  voor Europees Nederland: de BRP;
  voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;
  voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.

Afghanistan Albanië Algerije Andorra Angola

Antigua en Barbuda Argentinië

Armenië Australië

Azerbeidzjan Bahama’s

Bahrein
Bangladesh Barbados
Belarus (Wit-Rusland) België

Belize Benin

B B C A

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Angolese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

C, echter B ingeval van tot Argentijn genaturaliseerden.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.
Tot 01.04.2017 was het A voor genaturaliseerde Argentijnen.

B

B
De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatiever- zoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B, echter in sommige gevallen C.
Burgers van de Bahama’s die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen afstand doen. Burgers van de Bahama’s, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen geen afstand doen.

B
C
B
Zie Wit-Rusland

B (sinds 28.04.2008)
Met ingang van 28.04.2008 is België geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatiever- zoek dat is ingediend op of na 28 april 2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.
Het doen van afstand wordt bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) gevraagd als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B

2 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Bhutan Bolivia

Bosnië-Herzegovina

Botswana Brazilië Brunei Bulgarije Burkina Faso

Burundi

Cambodja Canada

Centraal-Afrikaanse Republiek

Chili

China Colombia

Comoren, de
Congo (Volksrepubliek)

Congo (Democratische Rep., vh Zaïre)

Costa Rica Cuba

Cyprus Denemarken

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

A B A B

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Burkinese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Van 5 maart 2009 tot 1 januari 2015: B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.03.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A

B
Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit vanaf 26 augustus 2005 niet meer automatisch maar moeten, net als Chilenen door geboorte, ook afstand doen.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.02.2008 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

A

C

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Cubaanse nationaliteit.

B

B
Met ingang van 26.08.2015 is Denemarken geen partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg.
Tot 01.04.2016: A + D.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2016 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2016.

3 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Djibouti

Dominica
Dominicaanse Republiek Duitsland

Ecuador

Egypte
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Egyptische autoriteiten toe. Let op! De Egyptische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlan- derschap, mits genaturali- seerd is ná verkregen toestemming en nadat het verlies van de Egyptische nationaliteit is gepubli- ceerd in de Egyptische Staatscourant. Zodra betrokkene een kopie van de publicatie in de Egyptische Staatscourant heeft overgelegd, zal de IND de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte stellen en verzoeken de (gemeentelijke) basisadmi- nistratie aan te passen.

El Salvador

Equatoriaal-Guinee Eritrea

Estland Ethiopië

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

C

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28.08.2007 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002.
Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch verloren, tenzij de Duitse autoriteiten, met instemming van de Nederlandse autoriteiten, behoud van de Duitse nationaliteit hadden goedgekeurd.

C

B
Betrokkene moet zich tot het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken wenden om toestemming te krijgen voor het verkrijgen van een andere nationaliteit. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische ambas- sade.
De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van het naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN. Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt na de verlengingstermijn/ laatste aanhoudingstermijn bevestigd of ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is

ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Egyptische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene, totdat daadwerkelijk afstand is gedaan van de Egyptische nationaliteit, nog de volgende handelingen verrichten: – Inleveren van het Egyptische paspoort en/of ID-kaart bij de bevoegde autoriteit;

– Verzoek indienen bij het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken om de Egyptische nationaliteit officieel te laten schrappen. Het opgeven van de Egyptische nationaliteit wordt gepubliceerd in de Egyptische Staatscourant;
– Betrokkene moet een bewijs publicatie verlies Egyptische nationaliteit overleggen aan de IND.

Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.
Een afstandsplichtige betrokkene (die niet onder één van de vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit valt) wordt ook gevraagd een verklaring (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie) dat de Egyptische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Egyptische nationaliteit. Uit artikel 10 van de Egyptische nationaliteitswetgeving blijkt namelijk dat de mogelijkheid bestaat om na de verkregen toestemming om een andere nationaliteit aan te nemen en het hieropvolgende verlies van de Egyptische nationaliteit binnen één jaar na verkrijging van de andere nationaliteit om behoud kan worden gevraagd van de Egyptische nationaliteit. Om de betrokkene duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, moet model 1.14-1b (bij optie) en model 2.5/2.5a (bij naturalisatie) getekend te worden.

B, echter in sommige gevallen A.
B: voor Salvadoranen door geboorte.
A: tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking buiten El Salvador verblijven.

A

C (met ingang van 1 april 2016)
Bij het indienen van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring (ex artikel 6, lid 1 onder e) ingediend of afgelegd op of na 1 april 2016, hoeft geen bereidheidsver- klaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Van 01.07.2010 tot 01.04.2016: B

A A

4 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Fiji

Filipijnen

Finland

Frankrijk

Gabon Gambia Georgië Ghana

Grenada Griekenland

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Guatemala

Guinee Guinee-Bissau Guyana
Haïti Honduras Hongarije Ierland

India Indonesië Irak

B
Het doen van afstand van de Fijische nationaliteit is sinds 10.04.2009 mogelijk (Staatsburger- schapverordening 2009).
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
A: tot 10.04.2009.

A, B
Met ingang van 17.9.2003 is de Filippijnse nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die door geboorte de Filippijnse nationaliteit bezit, verliest niet automatisch de Filippijnse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit
De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse nationaliteit door het overleggen van een expliciete verklaring aan de Filippijnse autoriteiten.
In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 (tot 5 maart 2009 gold A, D, E) en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A

B
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A: tot 05.01.2001
B
C
Zie Verenigd Koninkrijk

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A A B A A B B A A

B (m.i.v. 01.04.2012)
Dit houdt in dat de betrokkene bij de indiening van het verzoek of bij het afleggen van de optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) de bereidheidsverklaring moet ondertekenen. Nadat betrokkene Nederlander is geworden moet hij actie ondernemen om afstand te doen van de Iraakse nationaliteit.
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op 01.04.2012. Tot 01.04.2012 werd geen afstand gevraagd.

5 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Iran

Israël Italië

Ivoorkust Jamaica Japan

Jemen Jordanië Kaapverdië Kameroen Kazachstan Kenia

Kirgizië Kiribati

Koeweit Kosovo

Kroatië Laos Lesotho Letland

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 01.10.2010, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

B
Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en daarmee ook niet meer bij het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.07.2010 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A, D, E: tot 01.07.2010

A

B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.
Na het aannemen van een andere nationaliteit kan een Japanner bij de ambassade of bij de gemeente in Japan aangifte doen. Als deze aangifte is ontvangen wordt deze naar het Japanse Family Register van betrokkene gestuurd, in Japan. In het Family Register wordt melding gemaakt van het verkrijgen van de andere nationaliteit. Vervolgens wordt de naam van betrokkene uit het Japanse Family Register geschrapt. Vanaf dat moment is sprake van verlies van de Japanse nationaliteit.

C B B A B

B (m.i.v. 01.01.2013)
Het doen van afstand van het Keniaanse staatsburgerschap is mogelijk op grond van artikel 19 van de Kenya Citizenship and Immigration Bill, 2011, die op 30 augustus 2011 in werking is getreden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen genaturaliseerde of van rechts- wege Kenianen.
Het doen van afstand wordt bij een naturalisatie en optie (ex artikel 6, lid 1 onder e, RWN) alleen gevraagd als dat is ingediend of afgelegd op of na 01.01.2013. Vanaf deze datum moet een bereidheidsverklaring worden ondertekend.
A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding Grondwet 2010)

B

B, echter in sommige gevallen A
Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen die de Kiribatische nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, verliezen deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B B A B

6 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Libanon

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijgen of verlening van het Nederlanderschap toestemming van de Libanese autoriteiten hebben om een andere nationaliteit te verkrijgen én om afstand te doen van de Libanese nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij Presidentieel decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant (in Franse vertaling: journal officiel).
De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt pas beslist nadat de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Libanese autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te mogen nemen en om afstand te mogen doen van de Libanese nationaliteit.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene dit, ten einde afstand van de Libanese nationaliteit te bewerkstelligen, melden bij de verantwoordelijke autoriteiten in Libanon (burgerlijke stand). Hiervan vindt vervolgens een aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand (civil registration).
Betrokkene moet na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een origineel en gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand inleveren bij de bevoegde autoriteiten of overleggen aan de IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de Libanese nationaliteit. Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.

A C B

A

B
Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straats- burg.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend na 10.07.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A, D, E: tot 10.07.2009.

B A A B

B
In de hieronderstaande gevallen C:
Mannen en vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen geen afstand doen (zij het voor vrouwen jonger dan 21 alleen als zij ongehuwd zijn. Gehuwde vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen wel afstand doen).
In de gevallen dat iemand vanwege de leeftijd geen afstand heeft kunnen doen, en iemand bereikt vervolgens de leeftijd van 21 jaar, dan hoeft niet alsnog afstand gedaan te worden.

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Malinese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.

B

C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit.

B

Liberia
Libië Liechtenstein Litouwen Luxemburg

Macedonië Madagaskar Malawi Maldiven Maleisië

Mali

Malta Marokko

Marshalleilanden

7 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Mauritanië

Mauritius Mexico

Micronesia

Moldavië Monaco Mongolië Montenegro

Mozambique

Myanmar (Birma) Namibië

Nauru

Nepal Nicaragua

Nieuw-Zeeland Niger
Nigeria

Noord-Korea Noorwegen Oeganda (Uganda)

A
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met ingang van 1 januari 2015 gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Mauritaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Mauritaanse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

B

C
Tot Mexicaan genaturaliseerden verliezen van rechtswege de Mexicaanse nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, derhalve A.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een tot Mexicaan genaturaliseerde die Nederlander wordt, geen afstand meer te worden gevraagd. Tot 01.04.2017 was het B voor tot Mexicaan genaturaliseer- den.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B A B

A
Op grond van artikel 24 aanhef en lid 1 van de Montenegrijnse nationaliteitswet verliest een meerderjarige Montenegrijnse staatsburger, die tevens het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid bezit, van rechtswege het Montenegrijnse staatsburgerschap indien hij vrijwillig het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid verkrijgt.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een Montenegrijn die Nederlander wordt, geen afstand te worden gevraagd van de Montenegrijnse nationaliteit aangezien hij deze van rechtswege verliest.
Tot 01.04.2017 was het B.

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of

na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

A

A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie.
B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B
Het doen van afstand van de Nauruaanse nationaliteit is met ingang van 30.12.2005 mogelijk (Wet van het staatsburgerschap van Nauru van 2005).
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan betrokkene als de optieverklaring/ het naturalisatieverzoek is afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
C: tot 30.12.2005

A

C
Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet) treedt ook geen automatisch verlies meer op voor Nicaraguanen die de Nicaraguaanse nationaliteit niet door geboorte hebben gekregen maar door naturalisatie.

B A

B, in sommige gevallen A.
Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel automatisch.

A
A, D A

8 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Oekraïne

Oezbekistan Oman Oostenrijk

Oost-Timor

Pakistan

Palau (Belau)
Panama Papoea-Nieuw-Guinea Paraguay

Peru Polen Portugal Qatar Roemenië Rwanda

Rusland = Russische Federatie

Saint Kitts en Nevis Saint Lucia

Saint Vincent en de Grenadines

Samoa
San Marino
São Tomé en Principe

B
Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de Oekraïense nationaliteitswet, is van de bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen dat in geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt als door de President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring van verlies is afgegeven. Daarom moet verzoeker na de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap een verklaring van verlies overleg- gen, en moet bij het naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) m.i.v. 01.10.2010 de bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden getekend.

B B

A, D
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN m.i.v. 01.10.2010) wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

BofC
Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder. Minderjarigheid in de geldende nationaliteitswetgeving van Pakistan is gedefinieerd als jonger dan 21 jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt daarom niet gevraagd om afstand te doen.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd aan een verzoeker die 21 jaar of ouder is op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek en als het verzoek is ingediend op of na 01.07.10. Deze verzoekers moeten model 2.4/2.4a ondertekenen.
Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt alleen gevraagd aan een optant die 21 jaar of ouder is op het moment van het afleggen van de optieverklaring en als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. Deze optanten moeten model 1.14-1a ondertekenen.

A

A A

B, in sommige gevallen A.
Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse nationaliteit wel automatisch.

B B B B B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B B B

B B A

9 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Saudi-Arabië
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Saudische autoriteiten toe. De Saudische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlan- derschap, mits genaturali- seerd is ná verkregen toestemming.

Senegal

Servië Seychellen Sierra Leone

Singapore Slovenië Slowakije

Soedan (Sudan)

Solomoneilanden Somalië
Spanje

B
Betrokkene moet zich tot de Saudische autoriteiten wenden om toestemming tot verkrijging van een andere nationaliteit te krijgen. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Saudische autoriteiten. De verklaring van de Saudische autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Saudische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.

B
Op grond van artikel 19 van de nationaliteitswet kan een Senegalees met een buitenlandse nationaliteit toestemming krijgen om op zijn verzoek de Senegalese nationaliteit te verliezen. Deze toestemming wordt per decreet toegekend.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017

B

B

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

B

B

A
Tot 17.07.2010: B

B
Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit verkrijgen, verliezen automatisch hun Sudanese nationaliteit.

A

C

B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na de naturalisatie indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot behoud van de Spaanse nationali- teit). Een Spanjaard die vóór 09.01.2003 is genaturaliseerd tot Nederlander, en die woonachtig is buiten Spanje, verliest na drie jaar automatisch de Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden die op of na
9 januari 2003 tevens Nederlander zijn geworden, staat Spanje het behoud van de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgeno- men, maar het verlies kan worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse autoriteiten een verklaring tot behoud van de Spaanse nationaliteit af te leggen.
Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt Spanjaarden die niet in aanmer- king komen voor vrijstelling van de afstandsverplichting gevraagd om direct na hun naturali- satie tot Nederlander op grond van artikel 24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitwet afstand te doen van de Spaanse nationaliteit.

A A B C

Sri Lanka Suriname Swaziland Syrië

10 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

Tadzjikistan

Taiwan

Tanzania Thailand

Togo
Tonga
Trinidad en Tobago Tsjaad
Tsjechië

Tunesië Turkije

Turkmenistan Tuvalu Uruguay

Vanuatu Vaticaanstad Venezuela

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten van Amerika

Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië (en Noord-Ierland))

Vietnam
Wit-Rusland (Belarus)

A
Ingevolge een nieuwe staatsburgerschapswet sinds 15-08-15 verliest een Tadzjiek automa- tisch zijn staatsburgerschap als hij vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt.
Tot 1 april 2017 was het B.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.

B
Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door Nederland.

A

AensomsB
Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt effectief na publicatie hiervan in de Thaise staatscourant.
Op grond van artikel 13 van de Thaise Nationality Act verliest een persoon met de Thaise nationaliteit die is getrouwd met een persoon van niet Thaise nationaliteit niet automatisch de Thaise nationaliteit na naturalisatie tot de nationaliteit van de huwelijkspartner. Hij of zij kan wel afstand doen van de Thaise nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet gevraagd aangezien deze persoon valt onder één van de uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3 RWN).
Voor Thaise personen die getrouwd zijn met een niet Nederlandse partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dit geldt dus ook voor een Thaise persoon die getrouwd is met een Thaise partner.

B C B B

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.

C

B
Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet hebben vervuld.

B B

C, echter in sommige gevallen A.
Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen de Uruguayaanse nationaliteit wel automatisch.

A

A

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A: tot 29.12.1999

A B B

B B

11 Staatscourant 2017 nr. 992

5 januari 2017

IJsland
Met het oog op de actualiteit van de basisre- gistratie personen voegt de IND aan de bekendmaking aan de bevoegde autoriteit dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de IJslandse autoritei- ten toe. De IJslandse nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.

Zaïre (Congo, Democrati- sche Republiek)

Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika

Zuid-Korea Zuid-Sudan Zweden

Zwitserland

ARTIKEL II

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap bij de IJslandse autoriteiten vragen om toestemming om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit.
Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de IJslandse autoriteiten. De verklaring van de IJslandse autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij een optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als deze is afgelegd op of na 01.10.2010.

Zie Congo, Democratische Republiek

A

A

A
Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de Zuidafrikaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

A

B

B (m.i.v. 01.07.2002) A, D: tot 01.07.2002

B

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke inhoud), de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2016

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

12 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

TOELICHTING

ALGEMEEN

Indien iemand Nederlander wordt dient hij afstand te doen van zijn voormalige nationaliteit.

Met dit besluit wordt de bijlage 1 van de Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 gewijzigd. Deze bijlage bevat het overzicht van de afstandsbepalingen in andere landen. Dit overzicht wordt gebruikt door gemeenten en de IND om te bepalen of het doen van afstand mogelijk is voor een bepaalde nationaliteit. De bijlage is aangepast nu bij zes landen gebleken is dat de regelgeving aldaar gewijzigd is.

Het betreft Argentinië, Mexico, Montenegro, Senegal, Slowakije en Tadzjikistan.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Argentinië (reeds gekenmerkt als C-land, A-onderdeel vervalt en wijzigt in B-onderdeel)
Bij Argentinië is gebleken dat tot Argentijn genaturaliseerden afstand kunnen doen van hun verwor- ven Argentijnse nationaliteit. Eerder was bekend dat dit automatisch van rechtswege ging. Voor deze groep zal dus voortaan wel afstand gevraagd moeten worden. Bij Argentijnen van geboorte wijzigt er niets, het verlies van de Argentijnse nationaliteit is in dit geval niet mogelijk.

Mexico (reeds gekenmerkt als C-land, B-onderdeel vervalt)
Bij Mexicanen van geboorte wordt nu geen afstand gevraagd, voor hen is het niet mogelijk hun nationaliteit te verliezen. Mexicanen die door naturalisatie Mexicaan zijn geworden, verliezen voortaan van rechtswege de Mexicaanse nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Van hen hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

Montenegro (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Montenegro kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Montenegrijnse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Montenegrijnen hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

Senegal (voortaan gekenmerkt als B-land)
Uit nader onderzoek is gebleken dat er in Senegal geen sprake is van automatisch verlies van de Senegalese nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Er kan afstand worden gedaan van de Senegalese nationaliteit. Derhalve zal voortaan afstand gevraagd moeten worden.

Slowakije (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Slowakije kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Slowaakse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Slowaken hoeft derhalve geen afstand te worden gevraagd.

Tadzjikistan (voortaan gekenmerkt als A-land)
Bij Tadzjikistan kan uit de nu geldende regelgeving worden opgemaakt dat sprake is van verlies van de Tadzjiekse nationaliteit van rechtswege bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. Aan Tadzjieken hoeft derhalve geen afstand meer te worden gevraagd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

13 Staatscourant 2017 nr. 992 5 januari 2017

Dubbele nationaliteit: hoe zat het ook alweer?

IMG_2929

 

 

 

 

Met dank aan Eelco Keij – lees mee op: http://eelcokeij.com/2015/01/09/kamervragen-dubbele-nationaliteit/

 

Dubbele nationaliteit: hoe zat het ook alweer?
Nadat het actiecomé “NederlanderBlijven” ruim 2 jaar geleden het beruchte wetsvoorstel voor totale afschaffing van dubbele nationaliteit heeft weten tegen te houden, volgde prompt de reactie (en nog steeds): “maar dan is nu toch alles opgelost voor de Nederlanders in het buitenland?”. Nee dus.
Hoe zat het ook alweer? In een notendop, zo simpel mogelijk uitgelegd (en dus geen juridisch advies – altijd zelf navragen bij consulaat/ambassade en/of advocaat!):

Hoofdregel en uitzonderingen
Het begint bij de Rijkswet op het Nederlanderschap. Kort gezegd luidt de “hoofdregel”: wanneer een Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest deze persoon automatisch het Nederlanderschap. –> “Als u […] vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt, geldt onder de gewijzigde Rijkswet […] dat het Nederlanderschap automatisch verloren gaat.” U krijgt dus géén waarschuwing hierover!

Maar — en dat is bekend — er zijn tóch Nederlanders met dubbele nationaliteit. Hoe kan dat dan, hoe zit dat? Er zijn namelijk 3 wettelijke uitzonderingen op de bovengenoemde hoofdregel:

Als u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en u daar uw hoofdverblijf heeft op het moment dat u de andere nationaliteit krijgt, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
Als u voor uw 18e jaar 5 jaar lang onafgebroken hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
Als u een andere nationaliteit wilt krijgen, verliest u het Nederlanderschap niet als u gehuwd bent met, of geregistreerd partner bent van, iemand van die andere nationaliteit.
De 3e uitzondering is de meest bekende: als je trouwt met iemand van het land waarin je woont, mag je die nationaliteit aannemen en toch je Nederlanderschap behouden.

Daarnaast zijn er nog 2 uitzonderingen, eigenlijk gewoon door ‘omstandigheden’ en deels door regelgeving van andere landen:

1. Nederlanders die met een andere dubbele nationaliteit zijn geboren, hoeven van Nederland later niet te kiezen (maar let op: dat andere land zou dat wél kunnen vereisen)
2. Nederlanders die daarnaast een andere nationaliteit hebben van een land waarvan ze de nationaliteit niet mógen opgeven, al zouden ze het willen (bijv. Marokkanen en Argentijnen – zoals onze koningin Máxima)

Conclusie: dubbele nationaliteit meestal NIET mogelijk
Dit alles betekent dat slechts “uitzonderlijke” Nederlanders dubbele nationaliteit mogen hebben. Daarnaast is het zo dat in Europa verreweg de meeste landen de afgelopen decennia overstag zijn gegaan en allang niet meer moeilijk doen over dubbele nationaliteit. Ook landen als de VS, Australië en Canada hebben geen bezwaar tegen dubbele nationaliteit. Nederland kijkt dus achteruit, terwijl er steeds meer Nederlanders in het buitenland gaan wonen, de globalisering toeneemt en dubbele nationaliteit een steeds meer normaal verschijnsel is.

Radioprogramma Argos, 27 december jl.
De afgelopen jaren zijn er genoeg verhalen opgedoken van Nederlanders in het buitenland die door deze ouderwetse wetgeving flink in de problemen zijn gekomen. Een recent voorbeeld betreft het gezin Brienen op Mauritius, zie hier en hier.

En er zijn er meer: een paar weken geleden wijdde het onderzoeksjournalistiekprogramma Argos (VPRO) een uitzending aan de problemen die Nederlanders in het buitenland ondervinden, zeker ook bij het willen terugkeren naar Nederland.

Op basis van deze reportage heeft Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) vorige week besloten Kamervragen te stellen over dubbele nationaliteit. Deze vragen gaan over de kern van de problematiek en zijn dus uitermate relevant voor de 700.000 – 1,2 miljoen Nederlanders in het buitenland. Het is afwachten wat de regering besluit hierop te antwoorden, we volgen het met grote interesse.

Op de hoogte blijven? Lees: Kamervragen AOW / proef internetstemmen?

Kamervragen AOW Nederlanders in het buitenland  – door Eelco Keij – www.eelcokeij.com  volg op twitter @eelcokeij
Al eerder had ik melding gemaakt van “pensionado-perikelen” na herhaalde berichten vanuit verschillende landen. Deze verhalen hebben ook de Tweede Kamer bereikt. Afgelopen maandag heeft – na input van Nederlanders in het buitenland, o.a. vanuit Costa Rica – Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de volgendeKamervragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld:

Vraag 1
Hoeveel Nederlanders ontvangen een AOW-uitkering in het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 2
Met hoeveel en met welke landen heeft Nederland een verdrag gesloten over toezicht ten behoeve van het samenwooncriterium in de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Kunt u aangeven hoeveel Nederlanders een AOW-uitkering ontvangen in een land waarmee Nederland een verdrag heeft, en hoeveel Nederlanders in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft? Kunt u dit uitsplitsen naar land?

Vraag 3
Hoe controleert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op bijvoorbeeld overlijden in landen waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat Nederland met zoveel mogelijk landen een verdrag zou moeten sluiten, zodat Nederlanders die in het buitenland verblijven aanspraak kunnen maken op de AOW-hoogte waar ze recht op hebben en niet worden ‘gekort’ op de uitkeringshoogte omdat de SVB niet kan controleren op het samenwooncriterium?

Vraag 5
Kunt u aangeven met hoeveel landen thans onderhandelingen worden gevoerd over een verdrag, met hoeveel landen in het verleden onderhandelingen zijn gevoerd die niet hebben geleid tot een verdrag, danwel met hoeveel landen een gesloten verdrag is opgezegd?

Vraag 6
Klopt het dat de onderhandelingen met Costa Rica over een verdrag zijn gestaakt? Zo ja, waarom? Bent u voornemens de onderhandelingen met Costa Rica te hervatten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Zodra de antwoorden op deze Kamervragen binnen zijn, verschijnen ze uiteraard integraal op deze site. Aan Nederlandse Verenigingen in het buitenland het vriendelijke verzoek de Nederlanders ter plaatse van deze vragen op de hoogte te stellen!


Internetstemmen?

Vorige maand heeft Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) – ondanks een negatief adviserend rapport van consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) – besloten om toch een proef met internetstemmen te doen. Wanneer? Nog onduidelijk: voor het ‘volgende Algemeen Overleg’ (AO) komt de Minister met verdere toelichting en uitwerking. Dit AO staat inmiddels gepland en wel voor 4 november a.s.(zie laatste agendapunt). Overigens is 19 september jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een keurige evaluatie van de stemprocedure (en resultaten) van afgelopen mei (Europees Parlement): zie hier voor die brief & tabellengesmul. Meer info na de 4e november.

Bijzonder is dat deze proef is toegezegd op navraag van de VVD (wél goed gedaan natuurlijk) – want dat is juist die partij die zo tegen dubbele nationaliteit is. Bent u VVD’er, schrijft u dan aub uw eigen partij aan waarom dit toch zo’n eng verhaal blijft voor uw vertegenwoordigers in Den Haag. Dan hoeft u het ook niet van mij te horen wat ik telkens in de wandelgangen verneem: namelijk dat ze electoraal bang zijn voor Geert Wilders z’n PVV (beginnen over dubbele nationaliteit gaat onvermijdelijk ook over de discussie rondom andere groepen in Nederland met een dubbel paspoort, en dat kan stemmen kosten), en dat ze bang zijn dat u, Nederlander in het buitenland, op hoge leeftijd alsnog met grote gezondheidsklachten naar Nederland vliegt en u zich op exorbitante kosten van de hardwerkende Nederlander medisch laat verzorgen.

Of blijft u toch liever bij uw echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen/kleinkinderen in ‘uw’ buitenland wonen ondanks medische tegenslagen? Dat wordt in Den Haag namelijk niet altijd geloofd.

“Modernisering” postennetwerk diplomatie
Over de verschraling inkrimping uitkleding sorry modernisering van het diplomatieke postennetwerk heb ik pasgeleden nog geschreven. Niet zozeer hoofdzakelijk uit medelijden met diplomaten maar omdat u, Nederlander in het buitenland, in de nabije toekomst lastiger met ‘uw’ consulaat in contact kan komen. Met name waar het formele documenten betreft waar uw fysieke komst vereist is (denk aan paspoorten, zeker ook bij kinderen iedere 5 jaar) gaat dit u mogelijk heel veel reistijd en -geld kosten.

Ter herinnering zij vermeld dat op woensdag 15 november a.s. hierover een AO in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Volgende week woensdag 15 oktober heeft de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken een gesprek met de opstellers (letterlijk “Groep van Wijzen” genoemd) van het “Slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie” – opstellers die mijns inziens de positie van de Nederlanders in het buitenland helaas totaal genegeerd hebben: