Terug naar Holland

Bij emigratie bereiden de meeste mensen zich goed voor. Maar wat als het avontuur ondanks alle voorbereidingen niet loopt zoals verwacht? 1 op de 3 remigranten keert uiteindelijk terug naar Nederland om uiteenlopende redenen. Niets mis mee maar terugkeren is moeilijker dan vertrekken en ook voor  terugkeer is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Vandaag was ik in de uitzending op Radio 1 om te vertellen over Change of Address:

 

 

Nederlandse Nationaliteit herkrijgen

Momenteel krijgen we via het contact formulier steeds meer vragen van Nederlanders die na lang verblijf in het buitenland de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Vaak onbedoeld of door onwetendheid. De website van de Rijksovereid geeft duidelijk informatie en publicaties maar er zijn weinig mensen die op die site terecht komen. Onlangs bereikte mij voor de 3e maal in zeer korte tijd de vraag; “hoe kan ik mijn Nederlandse nationaliteit weer terugkrijgen?” Verwijzen naar de publicatie op de Rijksoverheid site heeft voor deze mensen uitkomst geboden vandaar dat ik heb besloten de tekst van de publicatie hier te delen.

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug?

Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders

Checklist 1: Komt u in aanmerking?

Checklist 2: Welke documenten moet u meenemen?

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Deze publicatie is bedoeld voor alle oud-Nederlanders: dit wil zeggen mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar deze zijn kwijtgeraakt. In deze publicatie vindt u:

• welke procedures er mogelijk zijn om weer Nederlander te worden;

• aan welke voorwaarden u moet voldoen om Nederlander te worden;

• welke documenten daarvoor nodig zijn;

• hoe de procedure werkt.

U kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

1. Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.

Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging.

2. Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.

U vindt ook een handige checklist achterin deze publicatie.

Waar kunt u terecht?

Als u opnieuw Nederlander wilt worden, kunt u terecht bij de volgende instanties:

1. In het Europese deel van Nederland (hierna: Nederland):

bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u bent

ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (Gba);

2. In het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land (of ressort) waar u woont;

3. In de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (hierna: IND-unit

Caribisch Nederland).

4. In Aruba: bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba;

5. In Curaçao: bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao;

6. In Sint Maarten: bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

De medewerkers van deze autoriteiten bekijken samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie

voldoet. Zij helpen u ook bij het afleggen van de optieverklaring of het indienen van het verzoek om naturalisatie.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor optie, bevestigt respectievelijk de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke

of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur van Aruba, van Curacao of van Sint Maarten de optieverklaring.

Als u een naturalisatieverzoek indient, stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, of het Kabinet van de Gouverneur een advies op voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en stuurt dat naar de IND. Houdt u er wel rekening mee dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u niet met 100% zekerheid kan vertellen of u weer Nederlander kan worden.

De IND in Nederland beoordeelt uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander, indien nodig door extra onderzoek.

De IND bepaalt of u wordt voorgedragen voor verlening van het Nederlanderschap. De beslissing van de IND kan hierdoor

afwijken van het advies dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch

Nederland of het Kabinet van de Gouverneur heeft gegeven.

Voorwaarden

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of u aan de voorwaarden voldoet die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen. Daar vindt

u de voorwaarden voor optie en voor naturalisatie. Lees ook hoofdstuk 3 om na te gaan of u wellicht behoort tot een groep die de Nederlandse nationaliteit niet is kwijtgeraakt.

 Documenten

Als u weer Nederlander wilt worden, vraagt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u om een aantal documenten. U moet in elk geval aantonen dat u vroeger de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. Hiervoor is een oud Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap nodig. Daarnaast worden ook andere documenten gevraagd, zoals een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte.

Beoordeling

Bij de optieprocedure behandelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur het verzoek. Vervolgens beslist respectievelijk de burgermeester, het hoofd van de diplomatieke of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur of u het Nederlanderschap herkrijgt.

In het geval van naturalisatie stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat of het Kabinet van de Gouverneur een dossier samen en stuurt dit met een advies naar de IND. De IND beoordeelt uw verzoek om naturalisatie.

Als uw verzoek wordt ingewilligd, wordt een voorstel voor verlening van het Nederlanderschap ter ondertekening aan Hare Majesteit de Koningin voorgelegd. Hare Majesteit de Koningin verleent uiteindelijk het Nederlanderschap. Als uw verzoek wordt ingewilligd, nodigt de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke of post, de Gezaghebber of de Gouverneur u uit voor een naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en uw verbondenheid met de Nederlandse samenleving. U bent verplicht naar de naturalisatieceremonie te gaan en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen. U wordt pas Nederlander als u de naturalisatieceremonie bijwoont, de verklaring van verbondenheid aflegt en de bekendmaking in ontvangst neemt.

Als u niet aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie voldoet en uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie wordt afgewezen, ontvangt u een brief waarin is aangegeven waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Hoe dat gaat, leest u in de brief.

2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort

kosten  –Zowel aan de optie-als de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk dan op www.ind.nl of bel 0900 1234561 (0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). U krijgt het geld niet terug als uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander wordt afgewezen of als u later uw verzoek intrekt.

Duur- Wilt u gebruikmaken van de optieprocedure? Reken dan op een termijn van (ongeveer) 3 maanden nadat uw  optieverklaring in ontvangst is genomen. De naturalisatieprocedure neemt (ongeveer) 1 jaar in beslag.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit(en) –Als u door naturalisatie Nederlander wordt of door optie op grond van artikel 6, lid 1 onder e, RWN, moet u nadat u Nederlander bent geworden (in beginsel) afstand doen van uw huidige nationaliteit(en). U moet een bewijs laten zien waaruit blijkt dat u afstand heeft gedaan van uw huidige nationaliteit(en). Er zijn uitzonderingen, die staan beschreven in hoofdstuk 6 van deze publicatie.

Let op! Als blijkt dat u fraude hebt gepleegd bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, kan het Nederlanderschap worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen, ook als dat betekent dat u hierdoor staatloos wordt. U kunt het Nederlanderschap automatisch verliezen als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, maar ook als u vrijwillig in vreemde krijgsdienst treedt van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen Nederland of tegen een bondgenootschap waarbij Nederland partij is. Het Nederlanderschap kan ook worden ingetrokken als u onherroepelijk bent veroordeeld wegens misdrijven gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk, oorlogsmisdrijven, genocide of misdrijven gericht tegen de menselijkheid. In die gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit in beginsel niet herkrijgen.

De rest van de publicatie is op te vragen middels deze link voor een goede uitleg wat er van u verwacht wordt en wat de taak van gemeente en IND is in dit proces.

http://www.ind.nl/Brochures_en_Formulieren/index.aspx

 

 

Januari 2012 | Publicatie-nr. 5074